Wydarzenia

Duchowe pielgrzymowanie - rozważania

 

33 Piesza Pielgrzymka Włocławska

424 000 kroków – 300 km – 8 dni 

 

Modlitwa codzienna Pielgrzyma

Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez pustynię byłeś przewodnikiem, pasterzem i drogą,
otaczaj opieką tych wszystkich, którzy podjęli się trudu pieszej pielgrzymki.
Daj im szczęśliwie dojść do Tronu Jasnogórskiej Pani  i dopomóż bezpiecznie powrócić do domów.

Najlepszy nasz Ojcze,
Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,  prowadzisz do siebie swój Kościół - pielgrzymujący na ziemi,
dozwól abyśmy Ciebie szukali ponad wszystko, a w naszej ziemskiej pielgrzymce zawsze kroczyli drogą Twoich przykazań.

Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś Najświętszą Maryje Pannę - jako wzór do naśladowania.
Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni, postępowali drogą nowego życia.                                                
Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN

Modlitwa zawierzenia pielgrzymów

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Duchowo podążam z pątnikami naszego miasta, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku.

Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (...wymień intencję, na której ci zależy). Oddaję Ci, Matko, moje obowiązki, wykonywaną pracę, spotkania i rozmowy, moje radości i troski, choroby i cierpienia, wszytsie pragnienia, modlitwy i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia. 

Niepokalana Oblubienico Słowa Bożego, ucz mnie wypełniać wolę Ojca oraz pogłębiać moją więź z Jezusem i Jego braćmi. A kiedy nadejdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen

 Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski

Jestem przy Tobie, Pamiętam

 

 

Dzień 1 – piątek, 6 sierpnia 2021 r.

Włocławek – Izbica Kujawska : 38 km

 

„RODZICE MARII”

Matka Anna i Ojciec Joachim, mieszkali w Jerozolimie, błogosławili Boga i z naturalną gotowością okazywali pomoc wszędzie, gdzie widzieli taką potrzebę. Nauczali miłości do Pisma Świętego i rozpalali serce i duszę dziecka do modlitwy z Panem.

Pomyśl, o tym wielkim darze Boga dla człowieka, jakim jest rodzina. Istota ludzka rodzi się, dorasta i żyje w rodzinie. Pierwszym i podstawowym prawem dziecka jest miłość rodziców, a pierwszym obowiązkiem rodziców wobec dziecka jest traktowanie go jako daru i dawanie przykładu wierności, mądrości oraz świętej bojaźni Bożej.

Okazuj szacunek swoim rodzicom, nie mów o ich wadach i niedoskonałościach. Zostaw to dla siebie, może jeszcze nie rozumiesz czym się w życiu kierują. Módl się za nich. A jeśli jesteś rodzicem, staraj się zasłużyć na ten szacunek i cześć czwartego przykazania Bożego. Staraj się być zwierciadłem ojcostwa Bożego.

 

Dzień 2 – Sobota, 7 sierpień 2021 r.

Izbica Kujawska - Koło : 28 km

 

PAN Z TOBĄ”

Pan Jezus przychodzi na świat, rezygnując z wygód, władzy i sławy, słowem z tego wszystkiego, do czego ma prawo. Zamiast tego wybiera to, co jest mu najdroższe — szczerą miłość i czyste serce. A to wszystko zrobił dla nas, byśmy nigdy nie bali się do Niego zbliżyć.

Pomyśl, a gdyby Jezus urodził się w pałacu lub na królewskim, czy cesarskim dworze, kto mógłby zbliżyć się do Niego? Gdyby narodził się w hotelu, kto by Go szukał? Czy pasterze mogliby oddać Mu pokłon? A może to, że narodził się w grocie, mówi nam o Jego bliskości i otwartości na nas?

Dzisiaj spójrz na Jezusa jako niemowlę, które jest całkowicie zależne od ciebie. Matka będzie Go adorować, mówić Mu ciepłe słowa, które podpowie jej serce. Będzie Go wzywać jako swego Odkupiciela słodkim imieniem „mój Jezu”. Zapytaj się siebie: jak dzisiaj zwracasz się do Jezusa?

 

Dzień 3 – Niedziela, 8 sierpień 2021 r.

Koło - Skęczniew : 47 km

„OTO JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA”

Maryja została wybrana przez Boga do wielkiego dzieła. Bóg jednak nie postawił Jej przed faktem dokonanym. Wysłał Swego posłańca: Archanioła Gabriela z jasno określonym poselstwem. Maryja podejmowała decyzję w prawdziwej wolności i miłości, a nie pod wpływem ślepego impulsu.

Pomyśl, czy ty kiedykolwiek zostałeś zaproszony przez Boga do Jego dzieła? Czy twoje „Zwiastowanie” odbywało się osobiście, czy za pośrednictwem drugiego człowieka? Czy twoja odpowiedź była przemodlona i rozważona w perspektywie wiary i miłości? A może wciąż zmagasz się ze sobą i nie wiesz jakiej udzielić odpowiedzi?

Nie bój się powiedzieć swego „ Oto ja sługa/służebnica…”. Dla Niego bowiem wszystko jest możliwe. On będzie mocą twojej słabości, pozwól Panu dokonywać swych cudów w tobie. Co więcej, może będzie ci dane często to powtarzać. Niech Dobry Bóg uczy nas zawierzania całej naszej wolności – Jego jedynej i prawdziwej miłości.

 

Dzień 4 – Poniedziałek, 9 sierpień 2021 r.

Skęczniew – Charłupia Mała: 33 km

 

„JEZUS ODNALEZIONY W ŚWIĄTYNI”

Maryja i Józef wracali do Nazaretu z dorocznej pielgrzymki do świątyni w Jerozolimie. To były dla Nich dni wielkiej radości. Powróciły wspomnienia dawnego spotkania z Symeonem i Anną, oraz proroctwo, które zapisali w sercu. Kiedy zdali sobie sprawę, że dwunastoletniego Jezusa nie ma wśród krewnych, Ich serca zadrżały z obawy o Niego. W ciągu trzech dni poszukiwań rana Serca Maryi powiększała się z każdą minutą.

Pomyśl, że Bóg jest także naszym rodzicem. Szanuje naszą wolność, stąd dopuszcza nasze zagubienia i nasze odejścia. Zadaj sobie pytanie: jak to się dzieje, że tak często gubisz w życiu Jezusa? Co powoduje, że tracisz Go z oczu   i z serca? Czy masz odwagę nazwać tę przyczynę (ten grzech) po imieniu?

Jesteś szczęściarzem. Nie musisz szukać Jezusa przez trzy dni w niepokoju i w trwodze. Masz wspólnotę, masz Sakramenty odrodzenia. Wystarczy, że wejdziesz do kościoła, zobaczysz czerwone światło przy tabernakulum, zobaczysz konfesjonał. I już możesz mieć pewność, że On jest, odnalazł Cię! Pamiętaj, że kiedy Go gubisz, On sam najbardziej szuka Ciebie.

 

Dzień 5 – Wtorek, 10 sierpień 2021 r.
 Charłupia Mała - Ostrówek:  42 km 
 
„ZGROMADZENI  NA  ŚWIĘTEJ   WIECZERZY” 
„Czyńcie to na moją pamiątkę”! Ten Chrystusowy nakaz odnosi się do Eucharystii i kapłaństwa, ale nasz Pan wiąże go nierozerwalnie z nowym przykazaniem miłości - tak jak On sam nas umiłował.  Z Jego Serca pochodzą te trzy dary: Czyńcie Eucharystię, uobecniajcie Paschę mocą mojego kapłaństwa i miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Dar i zadanie dla każdego ucznia i w każdym czasie. 
Czy wierzysz, że ustanawiając w Wieczerniku Eucharystię, Jezus myślał o Tobie i każdym z nas? Zobacz z jaką miłością i wzruszeniem Pan zamknął dla nas w kawałku chleba – swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczynił to z miłości, aby nas posilać w drodze, narażając się na zlekceważenie i wzgardę.
Postawmy sobie pytania: jak przyjmuję ten Dar w swoim życiu? Czy cenię w moim życiu Mszę świętą i chwilę adoracji? Czy pokonuję związane tym trudności i wewnętrzne opory? Czy Komunia św. staje się sposobem mojego życia?
Maryjo, gdy niektórzy uczniowie odchodzili nie rozumiejąc słów Syna Bożego o Eucharystii, Ty rozważałaś je w swoim Sercu. Po Wniebowstąpieniu uczestniczyłaś w łamaniu chleba i przyjmowałaś Ciało Chrystusa z rąk Apostołów.  Matko Kościoła – Niewiasto Eucharystii, daj nam wrażliwość Twego Serca na dar Ciała i Krwi Zbawiciela. Niech nikt nie rani Twego Serca: bólem obojętności i lekceważenia Ofiary Pana.  
 
Dzień 6 – Środa, 11 sierpień 2021 r.
Ostrówek - Rudniki:  38 km
„PIĘKNO  ZA  ZASŁONĄ  BÓLU
Na Golgocie, przy stopach Ukrzyżowanego Syna stoi Matka cierpiąca i kontemplująca. Dwa doświadczenia, które pozornie wydają się wykluczać. Stoi pod krzyżem zmiażdżona ciężarem bólu matki, „wbita w ziemię”, sparaliżowana przerażającym widokiem. Od Nazaretu, przez Betlejem, Egipt, życie ukryte, Kanę Galilejską idzie w pielgrzymce wiary – jako Niewiasta słuchająca, medytująca i modląca się. 
Każdy z nas ma swój Nazaret, ma swoje Betlejem i swoją Kanę Galilejską. Jeśli chcesz być podobny do Maryi, przygotuj się, bo tak jak  Ona, zmierzysz się z trudnościami, z niesprawiedliwością i przywiązaniem do krzyża. To Słowo Boga - prowadzi nas w wierze i przeprowadza przez trudności. Maryja podąża zawsze przed nami – jako najlepsza uczennica i nauczycielka zarazem.  
Na Golgocie,  wszyscy rodzimy się z krwi i wody tryskających z otwartego boku Jezusa. Maryja – Matka,  w Nazarecie uwierzyła w narodziny syna mimo swego dziewictwa, teraz poczyna nas i wydaje w bólach Kalwarii. Widzi wzrok Jezusa i słyszy słowa: „Niewiasto oto syn Twój”, a do ucznia:  „Oto Matka twoja”. Przyjąć Matkę do swojej własności, to oznacza dla nas: uczyć się patrzeć na wszystko oczami Jezusa, towarzyszyć Jezusowi i pozwolić się prowadzić Jego słowu – tak jak Ona.   
 
 
     
Dzień 7 – Środa, 12 sierpień 2021 r.
Rudniki - Iwanowice:   21 km
„PASCHALNA RADOŚĆ  MATKI  PANA”
Możemy być pewni, że nikt tak jak Maryja przeczuwała nadejście poranka Zmartwychwstania. Trzymając na kolanach i tuląc w ramionach martwe ciało Jezusa, Ona jedna wiedziała, że z Ducha świętego poczęło się w jej łonie. Stąd przekraczając próg śmierci swego Dziecka, wierzyła nadal Bogu, tak jak w dniu zwiastowania.  Jej wiara pozostaje młoda i niewzruszona jak wcześniej. 
W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Niepokalana otrzymała nowe oczy, nowe uszy i nowe serce – paschalne. Kształtowana przez Boże Słowo, patrzyła na wydarzenia Paschy Jezusa oczyma Bożymi. Stąd właśnie tradycja Kościoła potwierdza przekonanie, że Maryja pierwsza wyglądała wielkanocnego poranka i pierwsza spotkała Zmartwychwstałego Pana. Nigdy nie zwątpiła w słowa zwiastowania: „Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca”.
Teraz odnajduje miejsce - Jej radość paschalna: „Raduj się Maryjo, odtąd błogosławią Cię wszystkie pokolenia. Jesteś błogosławioną, boś wierzyła i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. Nie są to słowa wymyślone przez ludzi, wypowiada je anioł i Duch św. Raduj się Niewiasto, ponieważ stałaś się Matką nas wszystkich wierzących
i przez Ciebie otrzymują błogosławieństwo ludzie całej ziemi.
Dzień 8 – Piątek, 13 sierpień 2021 r.
Iwanowice – Jasna Góra:  35 km
OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO – MATKĄ KOŚCIOŁA
Maryja, jako Matka Jezusa jest pośrodku modlącego się w Wieczerniku Kościoła. Jej obecność pośród Apostołów jest dyskretna, typowo macierzyńska, modlitewna i pełna serdeczności. Od chwili zwiastowania jest oblubienicą Ducha Świętego: „Duch Św. zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”. Teraz jej rozmodlona obecność przywołuje Ducha Bożego na cały rodzący się Kościół.
Zesłanie Ducha Świętego dopełnia dzieło przymierza zawarte przez Boga na Golgocie. Duch Św. jest wylany na wszystkich wierzących w Chrystusa i tych, którzy uwierzą w przyszłości. Wraz z darem Ducha Św. również Maryja, staje się darem dla Kościoła jako Jego Oblubienica i jako Matka Jezusa. Stąd w życiu każdego z nas otrzymujemy cudowną podpowiedź: „Gdzie Maryja, tam Duch Święty, gdzie Duch Święty, tam Maryja”(RM 24).
Kończymy tegoroczne pielgrzymowanie z Maryją. Odczytujemy pielgrzymkę jako kolejny dar, ale również zadanie. Spróbuj odpowiedzieć sam: dlaczego warto pielgrzymować?
- Pielgrzymowanie pomaga znaleźć odpowiedź na pytania, nad którymi trudno rozmyślać w codziennym zabieganiu.
- Pielgrzymowanie uczy właściwej hierarchii, pokazuje co jest ważne, z czego można lub należy zrezygnować.
- Pielgrzymowanie uczy prostoty.
- Pielgrzymowanie nadaje sprawom właściwy sens.
- Pielgrzymowanie daje wolność wewnętrzną.
- Pielgrzymowanie uczy dystansu do spraw codziennych.
- Pielgrzymowanie pozwala lepiej poznać siebie i innych.
- Pielgrzymowanie uczy wytrwałości.
- Pielgrzymowanie wyzwala siły do nowych wyzwań i przedsięwzięć. 
Kategoria: