Liturgia

Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Duch Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. 

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. 

Kandydat do sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych. 

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

W parafii Najświętszego Zbawiciela ustalony jest następujący porządek przystępowania do sakramentu bierzmowania: 

Okres przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przypada w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. 

Oprócz katechez w szkole kandydaci do bierzmowania uczestniczą w katechezie parafialnej. 

Bierzmowanie odbywa się każdorazowo na zakończeniu nauki w 8 klasie wiosną.

Młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania w swojej parafii. 

Kategoria: